info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075

Všeobecné obchodné podmienky

Osoba, ktorá má záujem o využitie služby (ďalej len „klient“ v potrebnom gramatickom tvare) odoslaním formuláru poskytovateľovi služieb vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Poskytovateľom služieb je MARWARS, s.r.o. , Ing. Martin Vrábel, Ferka Urbánka 797, 020 01 Púchov, IČO: 55937055, DIČ: 2122134190, Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 46194/R (ďalej len „poskytovateľ služieb v príslušnom gramatickom tvare).
1.2. Poskytovateľ služieb poskytuje za odplatu nasledujúce služby (ďalej len „služby poskytovateľa“ v príslušnom gramatickom tvare):
Vypracovanie daňového priznania na základe údajov vyplnených klientom vo forme formulára zverejnenom na webovom sídle www.danovepriznanieonline.sk (ďalej len „formulár“ v príslušnom gramatickom tvare). Za vypracovanie daňového priznania na základe vyplnenia údajov vo forme formulára sa rozumie aj zaslanie všetkých potrebných údajov aj vo forme e-mailu na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb
Na základe požiadavky klienta a po riadne udelenom plnomocenstve, ktoré je zverejnené na webovom sídle www.danovepriznanieonline.sk, poskytuje služby zodpovedajúcej komplexnému zastupovaniu klienta v procese podávania daňového priznania elektronicky komunikuje so daňovým úradom (Finančnou správou), uskutočňuje elektronické podpisovanie a odosielanie písomností, dokumentov, daňových priznaní a zastupuje klienta v rámci daňového konania a osobitných daňových konaní podľa zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ročné monitorovanie komunikácie s daňovým úradom a jej následné zasielanie klientovi.
1.3. Klient má nárok na poskytnutie služieb poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených vo VOP.
1.4. Kontaktné údaje poskytovateľa sú zverejnené na webovom sídle www.danovepriznanieonline.sk.
1.5. VOP upravujú právne vzťahy medzi poskytovateľom služieb a klientom. Právne vzťahy medzi poskytovateľom služieb a klientom vznikajú po doručení akceptácie objednávky poskytovateľom služieb. Právne vzťahy medzi poskytovateľom služieb a klientom sa primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky v aktuálnom znení v čase poskytovania služieb, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
1.6. VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu vzniku právneho vzťahu medzi klientom a poskytovateľom služieb, najmä vo vzťahu k vypĺňaniu formulára a odosielaniu e-mailu s údajmi nevyhnutnými na poskytnutie služby.

2. Objednávka a poskytnutie služieb poskytovateľa

2.1. Objednávkou služby sa rozumie zaslanie riadne vyplneného formulára. Riadne a bezchybné vyplnenie formulára je nevyhnutné k riadnemu poskytnutiu služieb poskytovateľa.
2.2. Za objednávku služby sa rozumie aj zaslanie všetkých potrebných údajov na poskytnutie služby formou e-mailu na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb. Na účely VOP sú si tieto dve formy objednávky služieb rovnocenné. Kde sa nižšie vo VOP uvádza „objednávka služby“ alebo „formulár“, majú sa na mysli obe formy objednávky. Pod pojmom „formulár“ sa teda rozumie aj zaslanie potrebných údajov formou e-mailu. E- mailovou adresou uvedenou vo formulári sa na účely VOP rozumie aj adresa, z ktorej boli zaslané všetky potrebné údaje na poskytnutie služby.
2.3. Klient sa zaväzuje vyplniť formulár s náležitou opatrnosťou v záujme predchádzania chýb. Klient sa zaväzuje uviesť vo formulári pravdivé informácie.
2.4. Klient sa zaväzuje bezodkladne informovať poskytovateľa služieb o chybe v údajoch uvedených vo formulári alebo o ich zmene. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje zapracovať v službe danú zmenu a to v čase:
Do odoslania daňového priznania na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári v prípade poskytovania služby vo forme vypracovania daňového priznania.
Do odoslania daňového priznania daňovému úradu (Finančnej správe) v prípade poskytovania služby vo forme komplexného zastupovania klienta v procese podávania daňového priznania elektronicky.
2.5. Klient sa zaväzuje v priebehu celého právneho vzťahu poskytovať poskytovateľovi služieb súčinnosť potrebnú na poskytnutie služby, najmä (nie však len) ak treba niečo doplniť, opraviť alebo ujasniť.
2.6. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje vo formulári vyžadovať od klienta len údaje nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb poskytovateľa. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje pri spracovaní osobných údajov postupovať podľa platnej legislatívy o ochrane osobných údajov v čase poskytovania služieb poskytovateľa.
2.7. Pre vznik nároku klienta na poskytnutie služieb poskytovateľa a pre vznik právneho vzťahu medzi poskytovateľom služieb a klientom je nevyhnutná akceptácia objednávky.
2.8. Akceptáciou objednávky poskytovateľom služieb je zaslanie e-mailu s akceptáciou objednávky. V e-maily je tiež uvedená cenová kalkulácia za služby poskytovateľa a nasledujúci postup v súvislosti s platobnými podmienkami.
2.9. Klient odoslaním formulára vyjadruje súhlas s VOP formou zakliknutia príslušného políčka vo formulári. Zakliknutím príslušného políčka vo formulári a odoslaním formulára klient potvrdzuje, že je oboznámený s VOP.
2.10. V prípade objednávky formou e-mailu je klient povinný výslovne uviesť súhlas so znením VOP. Ak takýto súhlas nevyjadrí pri objednávke vo forme e-mailu, bude vyzvaný na udelenie takéhoto súhlasu s oznámením o mieste zverejnenia VOP, ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.danovepriznanieonline.sk.
2.11. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje mať zverejnené na webovom sídle www.danovepriznanieonline.sk znenie VOP.
2.12. Klient sa po akceptácii objednávky zaväzuje uhradiť sumu zodpovedajúcu cene za služby poskytovateľa v súlade s časťou 4. VOP (Cena za služby poskytovateľa a platobné podmienky).
2.13. Po akceptácii objednávky a po splnení požiadaviek podľa časti 4. VOP (Cena za služby poskytovateľa a platobné podmienky) je poskytovateľ služieb povinný dodať službu na ktorú sa zaviazal na základe formulára formou akceptácie.
2.14. Poskytovateľ služby je povinný dodať službu až po úhrade sumy zodpovedajúcej cene za služby poskytovateľa a splnení požiadaviek podľa časti 4. VOP (Cena za služby poskytovateľa a platobné podmienky). Klientovi až do splnení požiadaviek podľa časti 4. VOP (Cena za služby poskytovateľa a platobné podmienky) nevzniká právny nárok na dodanie služby. Právny nárok klienta na dodanie služby vzniká až po úhrade sumy zodpovedajúcej cene za služby poskytovateľa a splnení požiadaviek podľa časti 4. VOP (Cena za služby poskytovateľa a platobné podmienky).
2.15. Poskytovateľ je povinný vykonať službu bez zbytočných prieťahov, v čase primeranom na vyhotovenie klientom objednanej služby, najneskôr však do 3-4 pracovných dní odo dňa akceptácie objednávky. V prípade objednania služby prostredníctvom e-mailovej komunikácie, najneskôr do 3-4 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu s informáciami potrebnými na vykonanie služby. Lehota na vykonanie služby začína plynúť až po prípadnom vyjasnení nejasností v údajoch medzi klientom a poskytovateľom. V prípade chybne vyplneného formulára alebo uvedenia chybných údajov v e-maily si klient nemôže uplatňovať nárok na vykonanie služby do 3-4 pracovných dní. Lehota začína plynúť až odo dňa odstránenia chýb a prípadných nejasností a nezrovnalostí.
2.16. V prípade elektronického odoslania objednanej služby daňovému úradu (Finančnej správe) začína lehota na vypracovanie služby plynúť až odo dňa vytvorenia autorizácie daňovým úradom (Finančnou správou). Odo dňa vytvorenia tejto autorizácie je poskytovateľ povinný vykonať službu do 3-4 pracovných dní.
2.17. Vykonaním služby sa rozumie, v závislosti od objednávky služby:
vypracovanie daňového priznania
Vypracovanie daňového priznania pred jeho doručením daňovému úradu (Finančnej správe) elektronicky a jeho následné doručenie daňovému úradu (Finančnej správe)
2.18. Poskytovateľ je povinný dodať službu klientovi bez zbytočného odkladu po úhrade sumy zodpovedajúcej cene za služby poskytovateľa v súlade s bodom 2.14. VOP, súčasne však nemožno opomenúť minimálnu lehotu na vykonanie služby podľa bodov 2.15. a 2.16. VOP.
2.19. Poskytovateľ je povinný dodať objednanú službu spôsobom závislým od druhu objednanej služby nasledovne:
V prípade služby zodpovedajúcej vypracovaniu daňového priznania je poskytovateľ služieb povinný zaslať vypracované daňové priznanie na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári vyplnenom klientom, v čase podľa bodu 2.18. VOP.
V prípade služby zodpovedajúcej komplexnému zastupovaniu klienta v procese podávania daňového priznania elektronicky je poskytovateľ povinný doručiť daňové priznanie daňovému úradu (Finančnej správe) spôsobom ustanoveným zákonom.
2.20. Služba sa považuje za poskytnutú dodaním služby spôsobom uvedeným v bode 2.19. VOP.

3. Vznik zmluvy, odstúpenie od zmluvy a zánik zmluvy

3.1. Zmluva medzi poskytovateľom služieb a klientom je uzatvorená momentom doručenia akceptácie objednávky na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári vyplnenom klientom.
3.2. Klient a poskytovateľ služieb berú na vedomie, že ich právny vzťah sa spravuje ustanoveniami VOP a zákonmi Slovenskej republike, najmä zákonmi demonštratívne vypočítanými v bode 1.5. VOP.
3.3. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy do momentu dodania služby spôsobom uvedeným v bode 2.17. VOP. Odstúpenie od zmluvy je klient povinný oznámiť poskytovateľovi služieb spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o vôli klienta odstúpiť od zmluvy. Klient je povinný oznámiť poskytovateľovi služieb odstúpenie od zmluvy prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom telefonického hovoru alebo za použitia nasledujúceho formulára odoslaného v písomnej podobe na adresu predávajúceho spolu s priloženým dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny:

3.4. Klient má po odstúpení od zmluvy právo na vrátenie sumy zodpovedajúcej cene za poskytnutú službu, podľa časti 4. VOP (Cena za služby poskytovateľa a platobné podmienky), ktorá bola poskytovateľovi služieb pripísaná na účet za klientom objednanú službu. Poskytovateľ služieb má právo od takejto sumy odrátať účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s čiastočným vykonaním služby do momentu odstúpenia od zmluvy, a ktoré možno od klienta rozumne požadovať.
3.5. V prípade vzniku neštandardných okolností ako sú napr. výrazne komplikovanejšie úkony vymykajúce sa štandardom pri jednotlivých druhoch ponúkaných služieb podľa bodu, dodatkové doplnenie objednávky po uskutočnení objednávky nad rámec štandardných služieb a pod., si poskytovateľ služieb vyhradzuje právo odmietnuť objednávku. Ak bola objednávka akceptovaná, vyhradzuje si právo v prípade vzniku takýchto okolností na odstúpenie od zmluvy s povinnosťou vrátenia sumy zodpovedajúcej cene za služby podľa časti 4. VOP (Cena za služby poskytovateľa a platobné podmienky). Oznámenie o odstúpení od zmluvy a vrátenie sumy podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ služieb povinný vykonať bez zbytočného meškania.
3.6. Zmluva zaniká dodaním služby v zmysle bodu 2.17. VOP.
3.7. Zmluva tiež zaniká márnym uplynutím lehoty na uhradenie sumy zodpovedajúcej za služby poskytovateľa a na splnenie požiadaviek podľa časti 4. VOP (Cena za služby poskytovateľa a platobné podmienky). Lehotou podľa predchádzajúcej vety sa rozumie lehota 3 mesiacov odo dňa odoslania akceptácie objednávky.

4. Cena za služby poskytovateľa a platobné podmienky

4.1. Cena za služby poskytovateľa je stanovená paušálne v € za jednotlivé druhy služieb poskytovateľa. Cena za služby je uvedená na webovom stránke poskytovateľa. V prípade objednania služieb prostredníctvom formulára je cena za služby automaticky generovaná aj v rámci vyplneného formulára.
4.2. Niektoré daňové priznania si vyžadujú individuálny prístup, ako napríklad, živnostníci, ktorí nevyplnia poriadne formulár a nahrajú svoje faktúry do systému, prípadne príjem zo zahraničia pri zložitejších typoch príjmov. S týmto spracovaním sú spojené dodatočné práce a celková cena je kalkulovaná individuálne. V tomto prípade sa zakladá poskytovateľovi služieb právo na postup podľa bodov 3.5. a 4.7. VOP.
4.3. V prípade odmietnutia cenovej ponuky alebo v prípade výhrad s VOP a nezakliknutím príslušného políčka so súhlasom s VOP nie je možné pokračovať a odoslať formulár. Neodoslaný formulár nemožno považovať za zrealizovanú objednávku. Všetky osobné údaje dovtedy vyplnené budú zmazané a nikde neukladané.
4.4. Klient sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu za službu bez zbytočného odkladu. Po odoslaní formulára má klient prostredníctvom presmerovania do pokladne možnosť vybrať si spôsob platby a to:
Ihneď bankovými tlačidlami alebo kartou – „online platba kartou prostredníctvom platobnej karty  Besteron“
Bankovým prevodom, kartou, bankovými tlačidlami alebo hotovosťou po vypracovaní daňového priznania a zaslaním poslednej strany z daňového priznania ako dôkaz.
4.5. Po vyplnení formulára klient automaticky obdrží predfaktúru za službu. Cenu za službu môže tiež klient uhradiť zaplatením tejto predfaktúry. Po jej zaplatení bude klientovi vystavená originálna faktúra.
4.6. V cene za služby nie sú zahrnuté poplatky banky na uskutočnenie platby, prípadne iných osôb pri spracovaní platby. Pri platbe zo zahraničia nie sú v cene za služby zahrnuté ani poplatky banky klienta a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky poskytovateľa služieb. V prípade existencie uvedených poplatkov je klient povinný tieto uhradiť, nad rámec ceny za služby poskytovateľa podľa bodu 4.1. VOP.
4.7. V prípade neštandardných okolností podľa bodu 3.5. VOP si poskytovateľ služieb vyhradzuje právo zvýšiť cenu podľa bodu 4.1. VOP, vzhľadom na výraznú komplikovanosť objednaných služieb, ktoré vykazujú zvýšenú potrebu práce zo strany poskytovateľa služieb oproti štandardným typom služieb uvedených v bode 4.1. VOP. V prípade odmietnutia navýšenia ceny za službu poskytovateľa klientom, má poskytovateľ služieb právo odstúpiť od zmluvy v zmysle bodu 3.5. VOP.
4.8. Poskytovateľ služieb vystaví a doručí faktúru klientovi, najneskôr deň nasledujúci po dni dodania služby.

5. Postup pri poskytovaní služby

5.1. Klient vyplnením formuláru alebo odoslaním potrebných informácií e- mailom v súlade s bodom 2.1. a 2.2. VOP objedná službu poskytovateľa služieb podľa bodu 1.2. VOP.
5.2. Klientovi poskytovateľ služieb zašle e-mail, ktorý je akceptáciou objednávky. V e-maily sú uvedené, okrem iných náležitostí, predovšetkým platobné podmienky a cena za služby poskytovateľa.
5.3. Klient je povinný uhradiť sumu zodpovedajúcu cene za služby poskytovateľa v súlade s časťou 4. VOP.
5.4. Kedykoľvek, v priebehu právneho vzťahu je klient povinný poskytovať súčinnosť poskytovateľovi služieb, najmä ak treba niektoré údaje opraviť, upraviť, spresniť alebo ujasniť.
5.5. Po vykonaní služby podľa bodu 2.15. VOP zašle poskytovateľ služieb ako dôkaz ukončenia vykonania služby poslednú stranu vypracovaného daňového priznania klientovi. Ak sumu zodpovedajúcu cene za služby poskytovateľa klient zaplatí vopred, poskytovateľ mu po vykonaní služby zašle celé daňové priznanie.
5.6. Po uhradení sumy v súlade s časťou 4. VOP je poskytovateľ služieb povinný dodať službu podľa bodov 2.14. – 2.16. VOP (najneskôr 3-4 dni, spravidla však menej).
5.7. Bez zbytočného meškania, najneskôr však v deň nasledujúci po dni dodania služby zašle poskytovateľ služieb klientovi faktúru za dodané služby.

6. Reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

6.1. Poskytovateľ služieb vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6.2. Klient môže uplatniť spotrebiteľskú reklamáciu formou e-mailu adresovaného poskytovateľovi služieb alebo formou listu zaslaného na miesto podnikania poskytovateľa služieb.
6.3. Spotrebiteľská reklamácia musí byť jasná a odôvodnená, s presným uvedením problému, pre ktorý sa služba poskytovateľa reklamuje.
6.4. Poskytovateľ služieb vybavuje spotrebiteľské reklamácie v lehote do 30 dní od ich doručenia poskytovateľovi služieb. O vybavení reklamácie poskytovateľ služieb klienta vhodným spôsobom upovedomí.
6.5. V prípade vady spôsobenej poskytovateľom služieb, v dôsledku ktorej je daňové priznanie vrátené klientovi v rámci daňového konania na opravu, má klient nárok na bezplatnú opravu daňového priznania a jeho zaslanie klientovi alebo doručenie daňovému úradu (Finančnej správe), v závislosti od reklamovanej (teda pôvodnej) služby. Klient si tiež môže alternatívne zvoliť možnosť, že mu budú vrátené peniaze za chybnú službu, v tomto prípade však nemá žiaden nárok na opravu chybnej služby poskytovateľom služieb.

7. Poskytovanie a ochrana osobných údajov

7.1. Na účely VOP sa rozumie:
Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
Osobnými údajmi v zmysle čl. 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov najmä: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, e- mailová adresa, telefónne číslo, údaje o príjme, údaje o deťoch a manželke (mená, priezviská a rodné čísla), DIČ.
Dotknutou osobou (klientom) v zmysle čl. 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania.
Prevádzkovateľom (poskytovateľom služieb) v zmysle čl. 4 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov: MARWARS, s.r.o. , Ing. Martin Vrábel, Ferka Urbánka 797, 020 01 Púchov, IČO: 55937055, DIČ: 2122134190, Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 46194/R
7.2. Dotknutá osoba (klient) poskytne prevádzkovateľovi (poskytovateľovi služieb) osobné údaje za účelom dodania služby podľa bodu 2.17. VOP.
7.3. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby (klienta) je nevyhnutné na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy medzi prevádzkovateľom (poskytovateľom služieb) a dotknutou osobou (klientom) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
7.4. Prevádzkovateľ (poskytovateľ služieb) spracúva osobné údaje dotknutých osôb (klientov) na účel plnenia zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou (klientom) a prevádzkovateľom (poskytovateľom služieb) v súvislosti s:
Vypracovaním daňového priznania
Podávaním daňového priznania
Komunikáciou s daňovým úradom
Ročným monitorovaním pošty od daňového úradu a jej následným zasielaním dotknutej osobe (klientovi)
Komunikácie s dotknutou osobou (klientom)
Vybavením prípadných reklamácií alebo sťažností
7.5. Prevádzkovateľ (poskytovateľ služieb) spracúva osobné údaje dotknutých osôb (klientov) sám, neposkytuje ich na spracúvanie ani na iný účel tretím osobám, ani do tretích krajín v rozpore s účelom plnenia zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou a poskytovateľom služieb.
7.6. Prevádzkovateľ (poskytovateľ služieb) uchováva osobné údaje po dobu 10 rokov na účely ochrany právneho vzťahu prevádzkovateľa (poskytovateľa služieb) a dotknutej osoby (klienta), ktoré môžu vyvstať v súvislosti s daňovým konaním a daňovými kontrolami dotknutej osoby (klienta) ako dôkazný materiál na preukázanie právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom (poskytovateľom služieb) a dotknutou osobou (klientom) a jeho obsahu.
7.7. Dotknutá osoba (klient) berie na vedomie svoje práva vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktorými sú najmä (nie však len):
Právo na poskytnutie informácií
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Právo na prenosnosť údajov
Právo na opravu
Právo namietať
Právo voči automatizovanému individuálnemu rozhodnutiu vrátane profilovania
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
7.8. Kontaktnou osobou v prípade dotazov, otázok a podnetov v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov je prevádzkovateľ (poskytovateľ služieb) na e- mailovej adrese: info@rychledanove.sk.

8. Zodpovednosť za škodu

8.1. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy a komplikácie v daňovom konaní ako ani za škodu vzniknutú klientovi alebo tretím osobám, ktoré boli spôsobené nesprávnym alebo nepravdivým uvedením údajov vo formulári potrebných na poskytnutie služby poskytovateľa.
8.2. V prípade vzniku akýchkoľvek problémov alebo komplikácii, prípadne vzniku škody podľa bodu 8.1. VOP, klient nemá nárok na vrátenie sumy zodpovedajúcej cene za poskytnuté služby.
8.3. Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za prípadné škody, ktoré vznikli v súvislosti s prístupom alebo použitím internetových stránok danovepriznanieonine.sk a šírením informácií, ktoré tvoria obsah týchto stránok.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať webové sídlo www.danovepriznanieonline.sk, upravovať, meniť či dopĺňať údaje na ňom uvedené.
9.2. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnosť webového sídla www.danovepriznanieonline.sk a elektronických služieb na ňom ponúkaných, najmä vypĺňanie a odosielanie formuláru či kontaktný formulár na odosielanie správ na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb.
9.3. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu VOP, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu a upozornenia klienta.
9.4. Klient je povinný sa zakaždým pred každou objednávkou individuálnej služby poskytovateľa oboznámiť s VOP, a to aj v prípade opakovaného využívania služieb poskytovateľa.
9.5. V prípade opakovaného využívania služieb poskytovateľa klientom, ak došlo medzi jednotlivými poskytnutiami služby poskytovateľom služieb k zmene VOP, nemôže sa klient odvolávať na znenie VOP účinné v čase poskytnutia predchádzajúcej, už poskytnutej služby poskytovateľa služieb.
9.6. V prípade opakovaného využívania služieb poskytovateľa zaväzujú tak klienta, ako aj poskytovateľa služieb VOP účinné v čase od objednávky služby až po poskytnutie služby. Službou sa na účely tohto ustanovenia rozumie každá individuálna služba v čase od objednávky služby až po poskytnutie služby.
9.7. Zakliknutím príslušného políčka vo formulári klient berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s VOP a právami a povinnosťami z nich vyplývajúcich.
9.8. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na webovom sídle www.danovepriznanieonline.sk.