info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075

Finančná analýza

Finančná analýza V podnikaní sú najdôležitejšie informácie. Zistite všetko o finančnom zdraví podniku a získajte potrebné informácie v rozhodovacích procesoch Analýza cash flow (peňažné toky v podniku) Zlaté bilančné pravidlo – základ princíp finančnej stability Analýza finančno-pomerových ukazovateľov – likvidita, aktivita, zadlženosť, rentabilita Porovnanie finančno-pomerových ukazovateľov v čase (trend vývoja) a v priestore (s odvetvím, s konkurenciou) Analýza ex ante – bonitné a bankrotné modely na predikovanie budúcej finančnej situácie ako Altmanovo Z skóre, Index bonity a iné Konštruované pre potreby získania bankového úveru Možnosť konsolidácie výsledkov a získanie obrazu za celú holdingovú skupinu

Finančný reporting a controlling

Finančná analýza

V podnikaní sú najdôležitejšie informácie. Zistite všetko o finančnom zdraví podniku a získajte potrebné informácie v rozhodovacích procesoch