info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075

Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), informujeme dotknuté osoby (klientov) v súvislosti s ochranou a spracovaním osobných údajov o nasledovnom:

Spracovávané osobné údaje:
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, e- mailová adresa, telefónne číslo, údaje o príjme, údaje o deťoch a manželke (mená, priezviská a rodné čísla), DIČ.

Prevádzkovateľom (poskytovateľom služieb):
MARWARS, s.r.o.
Ing. Martin Vrábel
Ferka Urbánka 797
020 01 Púchov

IČO: 55937055
DIČ: 2122134190

Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 46194/R

Kontaktné údaje prevádzkovateľa (poskytovateľa služieb):
Telefónne číslo: 0902 067 075
E-mail: info@danovepriznanieonline.sk

Právny základ:
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby (klienta) je nevyhnutné na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy medzi prevádzkovateľom (poskytovateľom služieb) a dotknutou osobou (klientom) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť dodania služby (vypracovania daňového priznania).

Účelom vyplývajúcim zo zmluvy je:
Vypracovanie daňového priznania na základe údajov vyplnených klientom vo forme formulára zverejnenom na webovom sídle www.danovepriznanieonline.sk, alebo na základe zaslania všetkých potrebných údajov aj vo forme e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa (poskytovateľa služieb)
Na základe požiadavky klienta a po riadne udelenom plnomocenstve, ktoré je zverejnené na webovom sídle www.danovepriznanieonline.sk, poskytnutie služby zodpovedajúcej komplexnému zastupovaniu klienta v procese podávania daňového priznania elektronicky komunikuje so daňovým úradom (Finančnou správou), uskutočňuje elektronické podpisovanie a odosielanie písomností, dokumentov, daňových priznaní a zastupuje klienta v rámci daňového konania a osobitných daňových konaní podľa zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ročné monitorovanie komunikácie s daňovým úradom a jej následné zasielanie klientovi.
Prevádzkovateľ (poskytovateľ služieb) spracúva osobné údaje dotknutých osôb (klientov) na účel plnenia zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou (klientom) a prevádzkovateľom (poskytovateľom služieb) v súvislosti s:

 • Vypracovaním daňového priznania
 • Podávaním daňového priznania
 • Komunikáciou s daňovým úradom
 • Ročným monitorovaním pošty od daňového úradu a jej následným zasielaním dotknutej osobe (klientovi)
 • Komunikácie s dotknutou osobou (klientom)
 • Vybavením prípadných reklamácií alebo sťažností

Prevádzkovateľ (poskytovateľ služieb) spracúva osobné údaje dotknutých osôb (klientov) sám, neposkytuje ich na spracúvanie ani na iný účel tretím osobám, ani do tretích krajín v rozpore s účelom plnenia zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou a poskytovateľom služieb.

Prevádzkovateľ (poskytovateľ služieb) uchováva osobné údaje po dobu 10 rokov na účely ochrany právneho vzťahu prevádzkovateľa (poskytovateľa služieb) a dotknutej osoby (klienta), ktoré môžu vyvstať v súvislosti s daňovým konaním a daňovými kontrolami dotknutej osoby (klienta) ako dôkazný materiál na preukázanie právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom (poskytovateľom služieb) a dotknutou osobou (klientom) a jeho obsahu.

Dotknutá osoba (klient) má najmä (nie však len) nasledujúce práva vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov:

 • Právo na poskytnutie informácií
 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo na opravu
 • Právo namietať
 • Právo voči automatizovanému individuálnemu rozhodnutiu vrátane profilovania Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Kontaktnou osobou v prípade dotazov, otázok a podnetov v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov je prevádzkovateľ (poskytovateľ služieb) na e- mailovej adrese: info@rychledanove.sk.