Tax return

Tax return for personal income tax online Slovakia, processing and submission of tax return Type A and B.
Simply online, quickly from the comfort of your home.

Tax consultacy

Tax consultancy for legal entities according to the current Slovak legislation. You will get a solution to tax issues directly from a tax advisor.

Value added tax

Consulting in the field of VAT. Value added tax occurs in every business transaction. We will find you a legal and at the same time effective solution for your business transactions. We will help with the preparation of statements and registration of value added tax.

Bookkeeping

Devote yourself fully to business and we will take care of your accounting, according to applicable legal regulations, directly from a tax advisor.

Financial analysis

Financial reporting and controlling

Daňové priznanie Daňové poradenstvo Vedenie účtovníctva Daňové poradenstvo pre právnické osoby podľa platnej slovenskej legislatívy. Získate riešenie daňovej problematiky priamo od daňového poradcu. Daň z pridanej hodnoty Poradenstvo v oblasti DPH. Daň z pridanej hodnoty vystupuje v každej obchodnej transakcii. Nájdeme Vám legálne a zároveň efektívne riešenie Vašich obchodných transakcií. Pomôžeme pri zostavovaní výkazov a registrácii dane z pridanej hodnoty. Vedenie účtovníctva Venujte sa naplno biznisu a my sa postaráme o Vaše účtovníctvo, podľa platných právnych predpisov priamo od daňového poradcu. Finančná analýza Finančný reporting a controlling Pomáhame firmám zorientovať sa v daňovom systéme

We help companies navigate the tax system

Daň z príjmov právnických osôb. Vyriešime Váš daňový problém. V daňovej problematike firiem máme rozsiahlu legislatívu a nie každý manažér alebo účtovníčka ju ovláda. Preto Vám ponúkame: Daňové poradenstvo pre právnické osoby – poradíme Vám ako ošetriť jednotlivé prípady a transakcie aby boli legálne a daňovo najoptimálnejšie Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb V rámci daňového poradenstva dostanete daňové riešenie od daňového poradcu, ktoré je kryté poistením za škodu vyžadované komorou daňových poradcov Zastupovanie subjektov pri daňovej kontrole a daňová a právna pomoc v oblasti správy daní Pomoc pri transferovom oceňovaná jednotlivých transakcií spriaznených osôb Komplexné riešenie výkazov a elektronická komunikácia s finančnou správou

Corporate income tax

We will solve your tax problem

Daň z pridanej hodnoty
Poradíme Vám ako vyriešiť každú obchodnú transakciu podľa platnej legislatívy s cieľom najefektívnejšie optimalizovať DPH.
Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Pomôžeme Vám s evidenciou a vystavovaním dokumentov pre účely DPH podľa platnej legislatívy
Pomôžeme Vám pri medzinárodných obchodoch, reťazových transakciách, call of stock a iných typoch DPH obchodov.
Zastupovanie subjektov pred správcom dane alebo daňovej kontrole k dani z pridanej hodnoty
Poradenstvo a komplexný servis pri odpočítaní DPH
Pomoc zahraničným subjektom pri vrátení dane z pridanej hodnoty

Value added tax

We will be happy to advise you on VAT

Vedenie účtovníctva
Venujte sa naplno Vášmu podnikaniu a my sa postaráme o Vaše zákonné povinnosti pri vedení účtovníctva.
Vedenie podvojného účtovníctva pre právnické osoby
Mzdová agenda a personalistika vrátane mesačných prehľadov a ročného hlásenia
Evidencia a archivácia dokumentov v súlade s platnou legislatívou o účtovníctve
Tvorba výstupov, zostáv a finančných reportov a analýz pre potreby manažmentu pri rozhodovacích procesoch riadenia podniku
Návrh a tvorba analytických účtov pre potreby controllingu
Poradenstvo pri vedení účtovníctva

Bookkeeping

Devote yourself fully to business like we do to your accounting

Finančná analýza
V podnikaní sú najdôležitejšie informácie. Zistite všetko o finančnom zdraví podniku a získajte potrebné informácie v rozhodovacích procesoch
Analýza cash flow (peňažné toky v podniku)
Zlaté bilančné pravidlo – základ princíp finančnej stability
Analýza finančno-pomerových ukazovateľov – likvidita, aktivita, zadlženosť, rentabilita
Porovnanie finančno-pomerových ukazovateľov v čase (trend vývoja) a v priestore (s odvetvím, s konkurenciou)
Analýza ex ante – bonitné a bankrotné modely na predikovanie budúcej finančnej situácie ako Altmanovo Z skóre, Index bonity a iné
Konštruované pre potreby získania bankového úveru
Možnosť konsolidácie výsledkov a získanie obrazu za celú holdingovú skupinu

Financial analysis

Financial reporting and controlling

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb online Slovensko, spracovanie a podanie daňového priznania Typ A aj B. Jednoducho, rýchlo z pohodlia domova.
Daň z príjmov fyzických osôb
Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb 2023 za rok 2022 v Slovenskej republike.

Daňové priznanie pre zamestnancov, brigádnikov, živnostníkov, opatrovateľky, pre tých čo prenajímajú nehnuteľnosti a samozrejme pre všetkých čo si nevedia poradiť s daňovým priznaním.

Rýchle, jednoduché a pohodlné spracovanie daňového priznania z pohodlia domova. Odklad daňového priznania online.
Daňové priznanie si vytlačíte a odošlete na daňový úrad osobne, poštou, alebo ho podáme elektronicky za Vás na finančný úrad.

Slovenské daňové priznania FO typ A alebo FO typ B za rok 2022 sú vypracované certifikovaným daňovým poradcom, na rozdiel od online aplikácií, ktoré Vám nedokážu poradiť, alebo skontrolovať správnosť vyplnených údajov a zabezpečiť korektné vypracovanie a podanie daňového priznania.

Spracujte si daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A alebo typ B v Slovenskej republike za rok 2022 v online formulári.

VYBERTE ONLINE FORMULÁR PRE DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSÔB, VYPLŇTE HO A V PRÍPADE ZÁUJMU DAŇOVÉ PRIZNANIE ODOŠLEME ZA VÁS ONLINE NA FINANČNÝ ÚRAD.

Personal income tax

Processing and submission of a tax return for personal income tax Slovakia

Vrátenie dani zo zahraničia
Pokiaľ ste neodrobili celý rok v zahraničí, alebo ste si neuplatnili všetky odpočty a benefity, tak budete mať nárok na vrátenie daní.
Vrátenie daní je určené pre pre zamestnancov, brigádnikov, ktorý pracovali v zahraničí a chcú požiadať o vrátenie daní.
Vrátenie daní z Rakúska, z Nemecka, z Česka. Môžete požiadať o sociálne dávky na Vaše deti v Rakúsku, Nemecku a v Česku. Pracovali ste v Českej republike, v Rakúsku, alebo v Nemecku a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili.
Ak ste pracovali pri dvoch a viacerých zamestnávateľov súčasne, tak s veľkou pravdepodobnosťou máte nárok na vrátenie dane.
Kontaktujte nás cez Kontaktný Formulár alebo na 0902 067 075.
Spracujte si vrátenie dani z Českej republiky, Nemecka a Rakúska za rok 2022 v online formulári.

Refund of tax from abroad

Do you want to refund the taxes you paid? Return of taxes from Austria, from Germany, from the Czech Republic

Daňová kalkulačka
PRE PRÍJMY ZO ZAMESTNANIA, BRIGÁDY A SZČO (ŽIVNOSTNÍCI)
Využite našu bezplatnú daňovú kalkulačku
Vypočítajte si Vašu daňovú povinnosť zo zamestnania a živnosti
Uplatnenie daňového bonusu na deti a nezdaniteľnej časti na manželku
Výsledok z daňovej kalkulačky vidíte ihneď, bez nutnosti registrácie

Tax calculator

Calculate your tax liability from employment and trade

Our clients

Edymax
Oragro
Eiben
Big Green Egg
KB
Daň z príjmov právnických osôb
V daňovej problematike firiem máme rozsiahlu legislatívu a nie každý manažér alebo účtovníčka ju ovláda. Preto Vám ponúkame:
Daňové poradenstvo pre právnické osoby – poradíme Vám ako ošetriť jednotlivé prípady a transakcie aby boli legálne a daňovo najoptimálnejšie
Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
V rámci daňového poradenstva dostanete daňové riešenie od daňového poradcu, ktoré je kryté poistením za škodu vyžadované komorou daňových poradcov
Zastupovanie subjektov pri daňovej kontrole a daňová a právna pomoc v oblasti správy daní
Pomoc pri transferovom oceňovaná jednotlivých transakcií spriaznených osôb
Komplexné riešenie výkazov a elektronická komunikácia s finančnou správou

We will solve your tax problem

Corporate income tax

We have extensive legislation in corporate tax matters, and not every manager or accountant knows it. Therefore, we offer you:

 • Tax consultancy for legal entities – we will advise you on how to treat individual cases and transactions so that they are legal and tax optimal
 • Processing and submission of the corporate tax return
 • As part of tax advice, you will receive a tax solution from a tax adviser, which is covered by the damage insurance required by the Chamber of Tax Advisers
 • Representation of entities in tax audits and tax and legal assistance in the field of tax administration
 • Assistance with transfer is valued for individual transactions of related parties
 • A comprehensive reporting solution and electronic communication with financial management
Daň z pridanej hodnoty
Poradíme Vám ako vyriešiť každú obchodnú transakciu podľa platnej legislatívy s cieľom najefektívnejšie optimalizovať DPH.
Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Pomôžeme Vám s evidenciou a vystavovaním dokumentov pre účely DPH podľa platnej legislatívy
Pomôžeme Vám pri medzinárodných obchodoch, reťazových transakciách, call of stock a iných typoch DPH obchodov.
Zastupovanie subjektov pred správcom dane alebo daňovej kontrole k dani z pridanej hodnoty
Poradenstvo a komplexný servis pri odpočítaní DPH
Pomoc zahraničným subjektom pri vrátení dane z pridanej hodnoty

We will be happy to advise you on VAT

Value added tax

We will advise you on how to solve each business transaction according to the applicable legislation with the aim of optimizing VAT in the most effective way.

 • Processing and submission of a tax return for value added tax.
 • We will help you with registration and issuance of documents for VAT purposes according to the applicable legislation.
 • We will help you with international transactions, chain transactions, call of stock and other types of VAT transactions.
 • Representation of entities before the tax administrator or tax audit regarding value added tax.
 • Advice and comprehensive service for VAT deduction.
 • Assistance to foreign entities in refunding value added tax.
Vedenie účtovníctva
Venujte sa naplno Vášmu podnikaniu a my sa postaráme o Vaše zákonné povinnosti pri vedení účtovníctva.
Vedenie podvojného účtovníctva pre právnické osoby
Mzdová agenda a personalistika vrátane mesačných prehľadov a ročného hlásenia
Evidencia a archivácia dokumentov v súlade s platnou legislatívou o účtovníctve
Tvorba výstupov, zostáv a finančných reportov a analýz pre potreby manažmentu pri rozhodovacích procesoch riadenia podniku
Návrh a tvorba analytických účtov pre potreby controllingu
Poradenstvo pri vedení účtovníctva

Devote yourself fully to business like we do to your accounting

Bookkeeping

Devote yourself fully to your business and we will take care of your legal bookkeeping obligations.

 • Management of double-entry bookkeeping for legal entities.
 • Payroll agenda and personnel, including monthly reports and annual report.
 • Records and archiving of documents in accordance with the applicable legislation on accounting.
 • Creation of outputs, reports and financial reports and analyzes for the needs of management in decision-making processes of business management.
 • Design and creation of analytical accounts for controlling needs.
 • Accounting advice.
Finančná analýza
V podnikaní sú najdôležitejšie informácie. Zistite všetko o finančnom zdraví podniku a získajte potrebné informácie v rozhodovacích procesoch
Analýza cash flow (peňažné toky v podniku)
Zlaté bilančné pravidlo – základ princíp finančnej stability
Analýza finančno-pomerových ukazovateľov – likvidita, aktivita, zadlženosť, rentabilita
Porovnanie finančno-pomerových ukazovateľov v čase (trend vývoja) a v priestore (s odvetvím, s konkurenciou)
Analýza ex ante – bonitné a bankrotné modely na predikovanie budúcej finančnej situácie ako Altmanovo Z skóre, Index bonity a iné
Konštruované pre potreby získania bankového úveru
Možnosť konsolidácie výsledkov a získanie obrazu za celú holdingovú skupinu

Financial reporting and controlling

Financial analysis

Information is the most important thing in business. Find out everything about the financial health of the business and get the necessary information in decision-making processes

 • Cash flow analysis (cash flows in the company).
 • The golden balance rule – the basis of the principle of financial stability.
 • Analysis of financial ratio indicators – liquidity, activity, indebtedness, profitability.
 • Comparison of financial ratio indicators over time (development trend) and space (with industry, with competition).
 • Ex ante analysis – creditworthiness and bankruptcy models for predicting the future financial situation such as Altman Z-score, Creditworthiness Index and others.
 • Designed for the needs of obtaining a bank loan.
 • The possibility of consolidating results and obtaining a picture for the entire holding group.

Processing and submission of the tax return Electronically

Personal income tax

Processing and submission of the tax return for personal income tax 2023 for the year 2022 in the Slovak Republic.

Slovak tax return for employees, part-timers, self-employed, nannies, for those who rent real estate and of course for all those who do not know how to deal with tax returns.

Slovak tax returns type A or type B for the year 2022 are prepared by a certified tax advisor, unlike online applications, which cannot advise you or check the correctness of the filled-in data and ensure the correct preparation and submission of the tax return.

Fast, simple and convenient tax return processing from the comfort of your home. Postponement of the tax return online.
You print the tax return and send it to the tax office in person, by post, or we file it electronically for you at the financial office.

Process your personal income tax return in the Slovak Republic for the year 2022 in an online form.
Fill out the form for the tax return, and if you are interested, we will submit the tax return to the financial office for you.

Vrátenie daní z Rakúska, vrátenie dani z Českej republiky a Nemecka. Radi Vám pomôžeme aj s inými krajinami, stačí nás kontaktovať na 0902 067 075.

Česká republika

Pracovali ste v Českej republike a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a podanie daňového priznania Česká republika. Môžete si požiadať o daňový bonus na Vaše deti a rôzne zľavy na dani priamo v Česku. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme za Vás na Český daňový úrad.

Nemecko

Pracovali ste v Nemecku a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a podanie daňového priznania z Nemecka. Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Nemecku. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme za Vás na Nemecký daňový úrad (Finanzamt Deutschland)

Rakúsko

Pracovali ste v Rakúsku a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a podanie daňového priznania z Rakúska. Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Rakúsku. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme za Vás na Rakúsky daňový úrad (Finanzamt Österreich)

Tax refund simply online

Refund of tax from abroad

If you have not worked abroad for a whole year, or if you have not claimed all deductions and benefits, you will be entitled to a tax refund.
The tax refund is intended for employees, part-timers who worked abroad and want to apply for a tax refund.
Return of taxes from Austria, from Germany, from the Czech Republic. You can apply for social benefits for your children in Austria, Germany and the Czech Republic. You worked in the Czech Republic, Austria, or Germany and you want to return the taxes you paid.
If you worked for two or more employers at the same time, you are most likely entitled to a tax refund.

Contact us via the Contact Form or on +421 902 067 075.
Process your tax refund from the Czech Republic, Germany and Austria for the year 2022 in the online form.

PRE PRÍJMY ZO ZAMESTNANIA, BRIGÁDY A SZČO (ŽIVNOSTNÍCI)

Daňová kalkulačka
Využite našu bezplatnú daňovú kalkulačku
Vypočítajte si Vašu daňovú povinnosť zo zamestnania a živnosti
Uplatnenie daňového bonusu na deti a nezdaniteľnej časti na manželku
Výsledok z daňovej kalkulačky vidíte ihneď, bez nutnosti registrácie

For income from employment, part-time work and SZČO (self-employed)

Tax calculator

Use our free tax calculator
Calculate your tax liability from employment and trade
Application of the tax bonus for children and the non-taxable part for the wife
You can see the result from the tax calculator immediately, without the need for registration

Employment in Slovakia, self-employed + other income – Refund of taxes from abroad

Slovak Republic tax return

Processing and submission of the tax return

Employment in Slovakia, self-employed + other income

 • Are you an employee, self-employed person, lawyer, intermediary and need to file a tax return?
 • Easy application of tax bonus and other deductible items
 • Did you rent an apartment, did you sell the property?
 • Are you a caregiver or do you have income from personal assistance?
 • Income from capital assets and virtual currency
 • The possibility of electronic filing of the tax return
 • Thousands of tax returns prepared online

Tax return and tax refund from abroad

Refund of taxes from abroad

 • Have you worked abroad and need help with your tax refund?
 • We will file a return for natural persons and help you return tax from abroad.
 • We will send the foreign tax return for you and you don’t have to worry about anything.
 • We will provide or help with the preparation of all the necessary documents for filing a tax return abroad.
 • We specialize in tax refunds from the Czech Republic, Austria and Germany.
 • Contact us by email or phone

Work abroad tax return for 2022

Income from abroad

 • If you worked as an employee in England, Ireland, Austria, Germany, the Netherlands, the Czech Republic and others, you are obliged to file a tax return in Slovakia as well (type A)
 • For babysitters in Austria (Form type B)
 • We will take care of your tax return for you. All you have to do is fill out our online form or contact us by email.
 • Experience with more than 1000 tax returns prepared and all online
 • In case of confusion, you can contact us by phone, we will be happy to advise you

Frequently asked questions

What do I need to prepare a tax return online?

To process your tax return, just fill out our online form, where you answer the questions step by step and fill in your income data. Of course, you have the option to upload income data.

I’m not an expert in tax returns and I’m worried about filling out the form correctly.

Contact us by phone at +421 902 067 075, where the exact procedure and the entry of all necessary documents will be explained to you. The advantage is also the consultation of your life situation, where we will advise you on how to best optimize your taxes.

I am self-employed and need to file a tax return in Slovakia

We can send the processed tax return for natural persons in the Slovak Republic for you and you can do everything online from the comfort of your home.

Tax refund from the Czech Republic, Austria, Germany

Choose the country for the tax refund

Czech Republic Tax refund

Pracovali ste v Českej republike a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a e-podanie daňového priznania z Českej republiky. Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Českej republike. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Online formulár vyplňte, a my za Vás v prípade záujmu daňové priznanie elektronicky odošleme na Český daňový úrad.

Austria Tax refund

Mali ste príjem zo zamestnania v Rakúsku a potrebujete podať daňové priznanie Prekročili ste príjem 11 000 a ste povinný podať daňové priznanie v Rakúsku Rakúsky Finanzamt Vás vyzval na podanie daňového priznania Vypracovanie a podanie daňového priznania z Rakúska online Daňové priznanie v Rakúsku vieme odoslať za Vás a všetko vybavíte online V prípade nejasností nás môžete kontaktovať telefonicky, radi Vám poradíme Skúsenosti s viac ako 1000 vypracovaných daňových priznaní a to všetko online Možnosť o požiadanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska

Germany Tax refund

Pracujete v Nemecku a potrebujete vybaviť daňový bonus, sociálne dávky. Spracovanie a podanie daňového priznania pre vrátenie dani z Nemecka v plnej výške.

Recommendations

Client reviews

Vypracované daňové priznanie je super, ďakujem Môžem Vás osloviť aj budúci rok z tohto dôvodu?

Dušan M

Vypracované daňové priznanie je super, ďakujem Môžem Vás osloviť aj budúci rok z tohto dôvodu?

Edita K

Thank you very much for support!
Have a good day,

Angelica

S vypracovaním daňového priznania som bola veľmi spokojná. Všetko prebehlo online profesionálne a hlavne ochotný prístup. Odporúčam

Monika

Daňové priznanie vypracuje on – line pre pracujúcich v SR a aj v zahraničí. Rýchle, ústretové jednanie. Super – odporúčam !

Monika

Odporúčam, promptnosť, profesionálny prístup, všetko on-line. Bola som spokojná.

Iva

Veľmi dobre spracovanie daňových priznaní online. Profesionálny a korektný prístup ku klientom. Spoločnosť so spoluprácou.

Maroš

Toto daňové priznanie online odporúčam. Ústretové a rýchle jednanie, ďakujem.

Timotej

Super prístup, rýchle jednanie, profesionalita. Určite odporúčam.

Martina

Super pristup, rychle jednanie a ochota poradit aj v zlozitejsich pripadoch. Urcite odporucam

Eva

Spokojnosť. Rýchla a jednoduchá možnosť vybaviť daňové priznanie online. Odporúčam

Lucia

Spokojnosť, ústretovosť a rýchle jednanie. Odporúčam

Martin

Vsetko v poriadku, ustretovy pristup a jednoduchost.

Mário

Maximálna spokojnosť, super prístup

Simona

Vsetko bol dobre. Martin helped me with my tax declaractions in the last 6 years and the resuly was very good and clear

Victor

Ing. Martin Vrábel

“Entrepreneurship is not only about business, but also about legal obligations in the area of taxes and bookkeeping.
Leave it to us and devote yourself fully to your business.”

I prepare all tax returns personally, as a certified tax advisor registered in the Chamber of Tax Advisors.

I have been dealing with tax returns since 2015 and during that time I have prepared more than 1,500 tax returns. In addition, I offer you tax advice for your business transactions, where you will get a legal solution with optimized tax costs.

I am also a financial analyst and keeping accounts is not only a legal obligation but also a source of information for management. I realize that it is not easy for you to provide your personal data and data about your income to an unknown person. In this way, I would also like to reveal a piece of my life so that you too know who is in charge of your tax return.

Ing. Martin Vrábel Všetky daňové priznania vypracovávam osobne, kde využívam program finančnej správy na kontrolu správnosti priznania. Pri spracovaní viac ako 1000 daňových priznaní mám dostatočné skúsenosti zachytiť nezrovnalosti, ktoré môžu nastať pri vyplňovaní formulára, alebo odosielania potrebných informácii na vypracovanie daňového priznania. Okrem toho Vám ponúkam bezplatné poradenstvo Vašej životnej situácie ohľadom daní a daňového priznania. POZRIEŤ CELÝ PRÍBEH VOLAJTE +421 902 067 075

Our blog

Current news

Published article in Hospodárske noviny

Online tax return – a pious myth in Slovakia

ZVEŘEJNĚNÝ ČLÁNEK V HOSPODÁŘSKÝCH NOVINÁCH
Daňové přiznání online - zbožný mýtus na Slovensku