Pondelok - Piatok8:00 - 19:00
KanceláriaMartin Vrábel Marwars, A. Sládkoviča 673 018 61 Beluša
Navštívte naše sociálne stránky

Nezdaniteľná časť základu daneNezdaniteľná časť základu dane

10. januára 20210
https://danovepriznanieonline.sk/wp-content/uploads/2021/01/icon-danove.png

Nezdaniteľná časť základu dane

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť si viacero daňových zvýhodnení ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na jeho manželku alebo manžela, ako aj uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa a uplatnenie zamestnaneckej prémie.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela a jeho výpočet
Daňový bonus

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane len od čiastkového záklaNezdaniteľná časť základu dane - Bratislava -Košice - Žilina - Trenčíndu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Ak je základ dane daňovníka v roku 2017 rovný alebo je nižší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť je 3 803,33 eura.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 755,578 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

 •    starobného dôchodku
 •    predčasného starobného dôchodku
 •    starobného dôchodkového sporenia
 •    dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v SR
 •    výsluhového dôchodku

a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie.
Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka stanovenej na zdaňovacie obdobie, môže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka (3 803,33 eura) a vyplatenou sumou dôchodku.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 •    starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 •    v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 •    bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 •    považuje za občana so zdravotným postihnutím
 •    považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela a jeho výpočet

Nezdaniteľná časť základu dane - Bratislava - Žilina - Košice - TrenčínAk daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2017 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 022,31 eura, nezdaniteľná časť základu dane je :

 • 3 803,33 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 803,33 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 803,33 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 803,33 eura

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2016 vyšší ako 35 022,31 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • rozdiel medzi sumou 12 558,906 (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2017 predstavuje sumu 198,09) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 12 558,906 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

Výpočet vlastného príjmu manželky

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 •    príspevok pri narodení dieťaťa,
 •    príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa,
 •    príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa    v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne,
 •    príspevok na pohreb,
 •    rodičovský príspevok,
 •    prídavok na dieťa,
 •    príplatok k prídavku na dieťa,
 •    vianočný príspevok dôchodcom,
 •    príplatok k dôchodku politickým väzňom.

Poznámka: Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

Viac informácii nájdete tu.

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *