Daňové priznanie si môžete odložiť o tri mesiace do konca júna. Výhodou je, že je to iba oznamovacia povinnosť a nemusíte vypĺňať žiadny dôvod. Ako každý rok tu mávame Vianoce, tak aj tento rok prichádza pre daňové úrady vianočný čas v podobe podávania daňových priznaní. Daňové priznanie z príjmov za rok 2022 ste povinný podať do 31. marca 2023. Pokiaľ daňové priznanie nestíhate podať včas, môžete si podanie daňového priznania odložiť o tri mesiace. Ak máte príjmy zo zahraničia tak až o šesť mesiacov. Ak potrebujete podať daňové priznanie, alebo poslať odklad podania, radi Vám pomôžeme, stačí keď nás kontaktujete

Filing a tax return for 2022 in 2023 in the Slovak Republic

Filing a tax return for personal income tax for the year 2022 in Slovakia

You can postpone your tax return by three months until the end of June.

The advantage is that it is only a reporting obligation and you do not have to fill in any reason.
As every year we have Christmas here, this year too Christmas time comes for the tax authorities in the form of filing tax returns.

You must submit your income tax return for 2022 by March 31, 2023.
If you do not manage to submit your tax return on time, you can postpone the submission of your tax return by three months.

If you have income from abroad, up to six months.
If you need to file a tax return or send a postponement of filing, we will be happy to help you, just contact us

Process your personal income tax return type A or type B in the Slovak Republic for the year 2022 in an online form.
Fill out the tax return form, and if you are interested, we will submit the tax return to the tax office for you.

Model forms for tax returns in the Slovak Republic issued by the Financial Administration.

Personal income tax return Type A

Tax return for personal income tax Type B

Leave a Reply