Pondelok - Piatok8:00 - 19:00
KanceláriaMartin Vrábel Marwars, A. Sládkoviča 673 018 61 Beluša
Navštívte naše sociálne stránky

Daňový bonusDaňový bonus

10. januára 20210
https://danovepriznanieonline.sk/wp-content/uploads/2021/01/icon-danove4.png

Daňový bonus

Daňový bonus - Bratislava - Košice - Žilina - Trenčín

Nárok na daňový bonus má daňovník ak poberal v zdaňovacom období 2017 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 2 610 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 430 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), môže si na toto vyživované dieťa uplatniť daňový bonus v ročnej výške 256,92 eura (12 x 21,41) resp. vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa považovalo dieťa za vyživované (nezaopatrené).

Podmienky pre jeho uplatnenie:

  • ide o dieťa, ktoré vyživuje vo svojej domácnosti – vlastné, osvojené, manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené, pričom nemôže sa jednať o dieťa družky,
  • dosiahnutie ustanovenej výšky zdaniteľného príjmu a
  • doloženie príslušného dokladu, ktorým je rodný list dieťaťa príp. potvrdenie o návšteve školy na príslušné školské roky, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Nárok na daňový bonus

Daňový bonus sa podľa ustanovenia § 33 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) uplatňuje na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona NR SR č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa; pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • dosiahne tzv. aktívne príjmy za zdaňovacie obdobie r. 2017 aspoň vo výške 2 610 eur a to:
    • z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), alebo z
    • príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti; okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov (2 610 eur) musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov.
  • vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na  dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa,
  • preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom ,….)

Pozn.: Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania/príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú.

Daňový bonus - Bratislava - Žilina - Košice - TrenčínNárok na daňový bonus si môže uplatniť i daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR) pri splnení zákonom stanovených podmienok, ktorý mal zdaniteľné príjmy z podnikania, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a to bez ohľadu na to, či zdaniteľné príjmy dosiahol zo zdrojov na území SR, alebo aj zo zdrojov mimo územia SR.

Viac informácii nájdete na portáli Finančnej správy a v sekcii daňový bonus.

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *